MALTANKOIRAT RY SÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt: 29.11.2022 13:28:20

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

- yhdistyksen nimi on Maltankoirat ry, kotipaikka on Helsinki, yhdistyksen toiminta-alue on koko maa.

2 § Yhdistyksen kieli

- suomi

3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

-Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa maltankoirien jalostusta Suomen kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti ja ohjata maltankoirien omistajia hoitamaan ja kasvattamaan koiriaan. Yhdistys toteuttaa toiminta-ajatusta julkaisemalla rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), opastaa jalostusvalinnoissa.

- yhdistys voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja neuvonta toimintaa

- yhdistys voi osallistua koiranäyttelyiden järjestämiseen jajärjestää ko. rodun erikoisnäyttelyn sekä ehdottaa sopiviatuomareita koiranäyttelyihin ja osallistua uusien tuomareiden koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Yhdistys voi järjestää tapahtumia, jalostus- ja terveystarkastuksiaja kerätä tietoa rodusta kyselyiden avulla sekä järjestää kynologisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

4 § Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin

- yhdistys voi yhdistyskokouksensa päätöksellä liittyä toimintansa tarkoitusperiä tukeviin järjestöihin

5 § Varojen hankinta

- varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen hallitus

- yhdistys voi asianomaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

- yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta

6 § Yhdistyksen jäsenyys

- yhdistyksen jäseneksi voi yksityinen henkilö liittyä vuosi-,ainais- tai perhejäseneksi

- varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä

- yhdistyksen ainaisjäsenen hyväksyy hallitus kyseisen henkilön maksettua kertakaikkisena jäsenmaksuna 10-kertaisen vuosijäsenmaksun.

- perhejäsenen hyväksyy hallitus; perhejäsenyyden edellytyksenä tulee samassa perheessä olla vuosijäsenmaksun suorittanut jäsen.

- yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, joka yhdistyksen edustaman rodun tuntijana on erikoisesti ansioitunut. Asiantuntijajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

- yhdistyksen hallitus voi esittää ja yhdistyskokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erikoisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäseneltä ei peritäSivu: 2 (4) jäsenmaksua.

7 § Jäsenen ero yhdistyksestä

- jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan

- jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksensääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii muuten hyvien kenneltapojen vastaisesti. Jäsenen jättäessä jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivästä kaksi kuukautta, hänet voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava ¾ enemmistö annetuista äänistä

- erotettu jäsen voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana, senpäivän jälkeen, jona hän on saanut päätöksestä tiedon. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa, jossa yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee.

- jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8 § Yhdistyksen toiminta

- ja tilikaus iyhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen hallintoelimet

yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitusyhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous

10 § Yhdistyskokous

- Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisena puvälineen avulla.

- yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen hallituksenkutsusta, mikäli yhdistyksen kokous asian päättää tai hallituskatsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä vaatii. Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.

- Kokouskutsu toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 vrk ennen kokousta tai julkaistaan yhdistyksen lehdessä ja yhdistyksen internet sivuilla.- yhdistyskokouksessa on jokaisella iältään 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni

- valtakirjalla jäsen voi lisäksi edustaa kahta (2) jäsentä.

- kaikki ne asiat, josta nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta sekä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä

- äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessäSivu: 3(4)arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

11 § Varsinaisessa yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat

1) todetaan jäsenten äänivaltaisuus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selvitys

5) esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös jatoiminnantarkastajan lausunto

6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7) vahvistetaan hallituksen esittämät tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi

9) valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle

10) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

11) valitaan yhdistyksen jalostustoimikunta ja sen kokoonkutsuja

12) käsitellään hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat

12 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-7 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteeri sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, jalostustoimikunnan ja muut tarvittavat toimihenkilöt tai työryhmät. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan taihänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hekatsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksenjäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintäänpuolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. - yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

13 § Hallituksen tehtävät

- hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista sekä hyväksyy uudet jäsenet

- hallitus valmistelee tammi-helmikuun aikana tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman, talousarvion ja niihin perustuen tulevan toimintakauden jäsenmaksun suuruuden

- hallitus kutsuu jäsenet yhdistyskokoukseen ja valmistelee kokoukselle sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyskokouksen päätökset

- hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi- hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta

14 § Sääntöjen muutos

- näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyskokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan ¾ enemmistöannetuista äänistä

15 § Yhdistyksen purkaminen

- päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin yksi (1)kuukausi

- purkamispäätöksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään ¾enemmistö annetuista äänistä

- yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Kennelliitolle ehdolla, että tämä käyttää ne maltankoiranjalostamisen hyväksi tai jos kyseistä järjestöä ei toimi koko maassa, jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, joka harrastaa maltankoiria tai kääpiökoiria

16 § Yhdistyslaki

- muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslainmääräyksiä