Säännöt

29.11.2022

Voimassaolevat säännöt: 29.11.2022 13:28:20

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

- yhdistyksen nimi on Maltankoirat ry- kotipaikka on Helsinki- yhdistyksen toiminta-alue on koko maa

2 § Yhdistyksen kieli

- suomi

3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

-Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomessa maltankoirien jalostusta Suomen kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti ja ohjata maltankoirien omistajia hoitamaan ja kasvattamaan koiriaan. Yhdistys toteuttaa toiminta-ajatusta julkaisemalla rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), opastaa jalostusvalinnoissa.

- yhdistys voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja neuvonta toimintaa

- yhdistys voi osallistua koiranäyttelyiden järjestämiseen jajärjestää ko. rodun erikoisnäyttelyn sekä ehdottaa sopiviatuomareita koiranäyttelyihin ja osallistua uusien tuomareidenkoulutustilaisuuksien järjestämiseen. Yhdistys voi järjestää tapahtumia, jalostus- ja terveystarkastuksiaja kerätä tietoa rodusta kyselyiden avulla sekä järjestääkynologisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

4 § Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin

- yhdistys voi yhdistyskokouksensa päätöksellä liittyä toimintansatarkoitusperiä tukeviin järjestöihin

5 § Varojen hankinta

- varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimälläjäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen hallitus

- yhdistys voi asianomaisella luvalla toimeenpanna myösrahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksiaja testamentteja.

- yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta

6 § Yhdistyksen jäsenyys

- yhdistyksen jäseneksi voi yksityinen henkilö liittyä vuosi-,ainais- tai perhejäseneksi

- varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, joka sitoutuunoudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä

- yhdistyksen ainaisjäsenen hyväksyy hallitus kyseisen henkilönmaksettua kertakaikkisena jäsenmaksuna 10-kertaisenvuosijäsenmaksun.

- perhejäsenen hyväksyy hallitus; perhejäsenyyden edellytyksenätulee samassa perheessä olla vuosijäsenmaksun suorittanut jäsen.

- yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön,joka yhdistyksen edustaman rodun tuntijana on erikoisestiansioitunut. Asiantuntijajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

- yhdistyksen hallitus voi esittää ja yhdistyskokous kutsuakunniajäseneksi henkilön, joka on erikoisen ansiokkaasti edistänytyhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäseneltä ei peritäSivu: 2 (4) jäsenmaksua.

7 § Jäsenen ero yhdistyksestä

- jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisestiyhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan

- jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksensääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai senulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa taitoimii muuten hyvien kenneltapojen vastaisesti. Jäsenen jättäessäjäsenmaksunsa maksamatta eräpäivästä kaksi kuukautta, hänet voidaankatsoa eronneeksi yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksenhallitus. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä japäätöksen on saatava ¾ enemmistö annetuista äänistä

- erotettu jäsen voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana, senpäivän jälkeen, jona hän on saanut päätöksestä tiedon. Valituskäsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa, jossayksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee.

- jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeuttayhdistyksen varoihin.

8 § Yhdistyksen toiminta

- ja tilikausiyhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuositilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksentoimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistäänkolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajantulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksiviikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen hallintoelimet

yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitusyhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous

10 § Yhdistyskokous

- Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänäpäivänä tammi-kesäkuussa Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistuahallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisenapuvälineen avulla.

- yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen hallituksenkutsusta, mikäli yhdistyksen kokous asian päättää tai hallituskatsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään 1/10 yhdistyksenäänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseenilmoittamansa asian käsittelyä vaatii. Ylimääräisessäyhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittujaasioita.

- Kokouskutsu toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisestiviimeistään 14 vrk ennen kokousta tai julkaistaan yhdistyksenlehdessä ja yhdistyksen internet sivuilla.- yhdistyskokouksessa on jokaisella iältään 15 vuotta täyttäneelläjäsenellä yksi (1) ääni

- valtakirjalla jäsen voi lisäksi edustaa kahta (2) jäsentä.

- kaikki ne asiat, josta nämä säännöt eivät toisin määrää,ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä eivaadita ja kannateta sekä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä

- äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessäSivu: 3(4)arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

11 § Varsinaisessa yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat

1) todetaan jäsenten äänivaltaisuus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatima edellisen vuodentoimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva,tilinpäätökseen perustuva selvitys

5) esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös jatoiminnantarkastajan lausunto

6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muilletilivelvollisille

7) vahvistetaan hallituksen esittämät tulevan toimintakaudentoimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi

9) valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle

10) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

11) valitaan yhdistyksen jalostustoimikunta ja sen kokoonkutsuja

12) käsitellään hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut taimuut esille tulevat asiat

12 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessavalitut puheenjohtaja ja 4-7 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausion vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaanvarapuheenjohtajan ja sihteeri sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaanrahastonhoitajan, jalostustoimikunnan ja muut tarvittavattoimihenkilöt tai työryhmät. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan taihänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hekatsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksenjäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintäänpuolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomallaääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajanääni, vaaleissa kuitenkin arpa. - yhdistyksen nimen kirjoittavatpuheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

13 § Hallituksen tehtävät

- hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muistajuoksevista asioista sekä hyväksyy uudet jäsenet

- hallitus valmistelee tammi-helmikuun aikana tulevan toimintakaudentoimintasuunnitelman, talousarvion ja niihin perustuen tulevantoimintakauden jäsenmaksun suuruuden

- hallitus kutsuu jäsenet yhdistyskokoukseen ja valmisteleekokoukselle sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat sekä paneetoimeen yhdistyskokouksen päätökset

- hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksellesopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperientoteuttamiseksi- hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaayhdistyksen puolesta

14 § Sääntöjen muutos

- näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyskokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan ¾ enemmistöannetuista äänistä

15 § Yhdistyksen purkaminen

- päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessäyhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin yksi (1)kuukausi

- purkamispäätöksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään ¾enemmistö annetuista äänistä

- yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Kennelliitolle ehdolla, että tämä käyttää ne maltankoiranjalostamisen hyväksi tai jos kyseistä järjestöä ei toimi koko maassa, jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, joka harrastaa maltankoiria tai kääpiökoiria

16 § Yhdistyslaki

- muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslainmääräyksiä